;
;

100
 
 
 H SSL δεσμεεται ως προς την ποιτητα, την πληρτητα και την εγκυρτητα των πληροφοριν που παρατθενται στο site. Ωστσο, μπορε να υπρξουν κποια ακοσια και περιστασιακ λθη /και παραλεψεις για τα οποα η SSL Hellas δεν φρει ευθνη. Η SSL, πντως δεν φρει ευθνη για ελαττωματικ προντα / και αναληθ στοιχεα που αφορον τα εμπορεματα προμηθευτν της που πιθαν να περιχονται στην ιστοσελδα. Η σχετικ ευθνη βαρνει αποκλειστικ τους επ μρους προμηθευτς.
 
Ο πελτης δναται να ενημερνεται για την διαθεσιμτητα των προντων ετε μσα απ ανλογες λεκτικς ενδεξεις ετε τηλεφωνικ σε περπτωση λλειψης κποιου προντος. Στο ηλεκτρονικ κατστημα περιλαμβνονται προντα διαθσιμα και προντα με την νδειξη «μη διαθσιμο». Ενδχεται πντως να προν που εμφανζεται ως διαθσιμο, να μην διατθεται προσωριν και ως εκ τοτου να υπρξει καθυστρηση στην παρδοσ του. Επσης οι διφορες προσφορς προντων που εμφανζονται στο ηλεκτρονικ κατστημα, ισχουν πντοτε μχρι εξαντλσεως των αποθεμτων.

λα τα προντα της Durex κατασκευζονται με τις υψηλτερες προδιαγραφς κτω απ διαδικασες που πληρον ακμα ξεπερνον τα αυστηρτερα πρτυπα ποιτητας. Γι’ αυτ και λα τα προντα σεξουαλικς ευεξας της Durex, φρουν τη Σφραγδα Ποιτητας – Durex Quality.
 
Πρσθετα, οι συσκευς μασζ της σειρς Durex Play (Inspirations, Fantasy, Dream) συνοδεονται απ εγγηση δο (2) ετν απ την ημερομηνα της αγορς τους.

Προστασα Προσωπικν Δεδομνων
 
Η SSL Hellas αναγνωρζει τη σημασα του θματος της ασφαλεας των Προσωπικν Δεδομνων, καθς και των ηλεκτρονικν συναλλαγν και χει λβει λα τα απαρατητα μτρα, στε να εξασφαλζεται η μγιστη δυνατ ασφλεια. λες οι πληροφορες, οι οποες σχετζονται με τα προσωπικ σας στοιχεα εναι απρρητες.
 
Η SSL Hellas λειτουργε το ηλεκτρονικ κατστημα durexstore.gr και η τρηση των προσωπικν δεδομνων των πελατν μας θεωρεται πολ σημαντικ. Συγκεντρνουμε και επεξεργαζμαστε πληροφορες για εσς οι οποες ενδχεται να περιλαμβνουν προσωπικ δεδομνα. Υπενθυμζουμε μως τι η χρση αυτ υπκειται στο νμο περ της προστασας των προσωπικν δεδομνων πως αναφρεται ανωτρω και στην Πολιτικ Εμπιστευτικτητας της ιστοσελδας.
 
Εμαστε πρθυμοι να απαντσουμε σε οποιαδποτε απορα σας σχετικ με την πολιτικ εμπιστευτικτητας, τα προσωπικ δεδομνα που συλλγουμε και την αντστοιχη χρση τους. Εν χετε ερωτσεις σχλια αν επιθυμετε να διορθσετε να ενημερσετε τα δεδομνα που χουμε συλλξει, παρακαλομε επικοινωνστε μαζ μας μσω email στην ηλεκτρονικ διεθυνση info@durexstore.gr.
 
Οι προσωπικς πληροφορες που συλλγουμε περιλαμβνουν το νομα και το επθετ σας, την διεθυνσ σας, την ηλεκτρονικ σας διεθυνση (Εmail), την χρα σας και το τηλφων σας. Μπορε μως να περιλαμβνουν και πρσθετη πληροφορα αναγκαα για την παροχ των υπηρεσιν και προντων που επιθυμετε, πως για παρδειγμα πληροφορες της πιστωτικς σας κρτας (οι οποες δεν αποθηκεονται μετ την ολοκλρωση της συναλλαγς) λλες πληροφορες για τον εαυτ σας, τις προτιμσεις σας τις εμπειρες σας που θα θελσετε να μοιραστετε μαζ μας εκουσως.
 
Θα χρησιμοποισουμε τις προσωπικς σας πληροφορες για να απαντσουμε στις ερωτσεις σας, να βελτισουμε τον δικτυακ μας χρο και τα προντα μας, να σας προσφρουμε την πληροφορα που επιθυμετε, να σας στελουμε πληροφορες σχετικ με τις υπηρεσες και τα προντα μας και να σας ενημερσουμε για τις επιχειρηματικς δραστηριτητς μας που πιθανν να σας ενδιαφρουν. Κατ καιρος εναι πιθαν να σας ζητσουμε πληροφορες για την διεξαγωγ ερευνν αγορς. Η παροχ ττοιας πληροφορας εναι πντοτε προαιρετικ.


Αναγνριση Πελτη

Για τη ασφαλ πρσβαση στις προσωπικς σας πληροφορες και στοιχεα που μας χετε δσει χρησιμοποιονται 2 πεδα που διασφαλζουν την ασφλεια σας: το νομα χρστη (user name) και ο μυστικς προσωπικς κωδικς (password). Μνο εσες χετε πρσβαση σε αυτ τα στοιχεα και εστε αποκλειστικ υπεθυνος για την διατρηση της μυστικτητς τους απ τρτα πρσωπα, καθς και για την συχν αλλαγ προκειμνου για τη μεγαλτερη ασφλει σας. Σε περπτωση απλειας τους διαρρος τους θα πρπει να προβετε στην μεση γγραφη ειδοποηση μας, αλλις το κατστημα www.durexstore.gr της SSL δεν ευθνεται για την χρση του μυστικο κωδικο απ μη εξουσιοδοτημνο πρσωπο. Το ηλεκτρονικ κατστημα www.durexstore.gr με κανναν τρπο δεν αποκαλπτει δημοσιοποιε τα προσωπικ σας δεδομνα και τις πληροφορες που μας εμπιστεεστε. Τα προσωπικ δεδομνα τα οποα θτετε στη διθεσ μας με την εγγραφ σας ως μλος χρησιμοποιονται για την εκτλεση των συναλλαγν σας. λες οι πληροφορες κρυπτογραφονται και φυλσσονται με απλυτη ασφλεια.
 
Για τη πραγματοποηση ηλεκτρονικν συναλλαγν στο ηλεκτρονικ κατστημα www.durexstore.gr χρησιμοποιετε δο κωδικος, τον Kωδικ Εισδου (Username) και τον Προσωπικ Μυστικ Κωδικ Ασφαλεας (Password). Το www.durexstore.gr σας δνει τη δυναττητα να μεταβλλετε τον Προσωπικ Μυστικ Κωδικ Ασφαλεας (password) σο συχν επιθυμετε και θα σας συνιστοσαμε, για λγους ασφαλεας, να αλλζετε το password σας σε τακτ διαστματα και να αποφεγετε τη χρση των διων κωδικν.
 
Κατ την επσκεψ σας στις σελδες του www.durexstore.gr και προκειμνου να παραγγελετε προντα και υπηρεσες του durexstore, αλλ και για να διασφαλισθε η δυναττητα επικοινωνας μαζ σας στε να σας ενημερνουμε για να προντα και υπηρεσες μας, εναι πιθαν να σας ζητηθε να δηλσετε στοιχεα που σας αφορον (νομα, επγγελμα, ηλεκτρονικ διεθυνση, ημερομηνα γννησης κλπ.). Tα τυχν προσωπικ δεδομνα που δηλνετε οπουδποτε στις σελδες και τις υπηρεσες του διαδικτυακο τπου του www.durexstore.gr, προορζονται αποκλειστικ και μνο για τη διασφλιση της λειτουργας της αντστοιχης υπηρεσας και δεν επιτρπεται να χρησιμοποιηθον απ οποιονδποτε τρτο, χωρς να τηρηθον οι διατξεις του Ν. 2472/97 σχετικ με την προστασα απ επεξεργασα δεδομνων προσωπικο χαρακτρα, πως αυτς ισχει κθε φορ. Το ηλεκτρονικ κατστημα www.durexstore.gr λειτουργε σμφωνα με την ισχουσα νομοθεσα και τηρε με ασφλεια τα προσωπικ σας δεδομνα για σο χρονικ διστημα εστε εγγεγραμνος σε κποια υπηρεσα του. Τα προσωπικ δεδομνα που δηλνετε στο ηλεκτρονικ κατστημα www.durexstore.gr χρησιμοποιονται αποκλειστικ απ αυτ συνεργαζμενες με αυτ επιχειρσεις, με σκοπ την υποστριξη, προθηση και εκτλεση της συναλλακτικς σχσης. Στοιχεα του αρχεου κοινοποιονται στις αρμδιες δικαστικς, αστυνομικς και λλες διοικητικς αρχς κατπιν νομμου αιτματς τους και σμφωνα με τις κθε φορ ισχουσες νομοθετικς διατξεις. Ο Πελτης χει, μσα στα πλασια της νομοθεσας περ απορρτου των τηλεπικοινωνιν, τα δικαιματα ενημρωσης και αντρρησης που προβλπουν τα ρθρα 11 ως 13 του ν. 2472/1997.

Κρυπτογρφηση Προσωπικν Δεδομνων

Για την εξασφλιση του απορρτου της μεταφορς των δεδομνων, χρησιμοποιομε το πρωτκολλο κρυπτογρφησης SSL-40bit. Η κρυπτογρφηση εναι ουσιαστικ νας τρπος κωδικοποησης της πληροφορας μχρι αυτ να φτσει στον ορισμνο αποδκτη της, ο οποος θα μπορσει να την αποκωδικοποισει με χρση του κατλληλου κλειδιο. Το σστημα χει πιστοποιηθε απ την εταιρα Verisign, η οποα ειδικεεται σε θματα ασφαλεας συναλλαγν.


Ελεγχμενη Πρσβαση

Η πρσβαση στα συστματα του www.durexstore.gr (servers) ελγχεται απ firewall, το οποο επιτρπει τη χρση συγκεκριμνων υπηρεσιν απ τους πελτες/επισκπτες απαγορεοντας, παρλληλα, την πρσβαση σε συστματα και βσεις δεδομνων με απρρητα στοιχεα και πληροφορες της εταιρας.


Απρρητο Συναλλαγν

Οι βασικς αρχς που διπουν τις κλασσικς συναλλαγς ισχουν και στην περπτωση του ηλεκτρονικο καταστματος. λες οι πληροφορες που διαβιβζονται απ τον πελτη/μλος στο www.durexstore.gr εναι εμπιστευτικς και χουμε λβει λα τα απαρατητα μτρα στε να γνεται χρση τους μνο στο μτρο που αυτ κρνεται αναγκαο. Κποια απ τα μτρα που χουν λαμβνουμε εναι:
  • Δεν αποκαλπτονται τα στοιχεα των πελατν και των συναλλαγν τους, εκτς αν υπρχει γγραφη εξουσιοδτηση απ εσς αυτ επιβλλεται απ δικαστικ απφαση απφαση λλης δημσιας αρχς απ τον νμο.
  • Μνο εξουσιοδοτημνοι συνεργτες χουν πρσβαση στις πληροφορες των συναλλαγν σας και μνο ποτε αυτ εναι αναγκαο.
  • Στην περπτωση που η SSL χρησιμοποιε τρτους για την υποστριξη των συστημτων της, φροντζει για την εξασφλιση του απορρτου και την προστασα των προσωπικν σας δεδομνων.
  • Για τη δικ σας ασφλεια, θα πρπει και εσες να χειρζεστε λες τις πληροφορες που παρχονται μσω της υπηρεσας ως εμπιστευτικς και απρρητες και να μην προβανετε σε οποιαδποτε αποκλυψ τους σε τρτα πρσωπα.  
 
Σνδεσμοι σε εξωτερικς ιστοσελδες (Sites)
 
To durexstore.gr ενδχεται να παρχει συνδσμους σε λλες ιστοσελδες. ταν κνετε κλικ σ’αυτος τους συνδσμους εγκαταλεπετε την ιστοσελδα μας και εισρχεστε σε λλη ιστοσελδα την οποα δεν ελγχουμε και για την οποα δεν εμαστε υπεθυνοι. Επομνως θα πρπει να εξετσετε προσεκτικ την εμπιστευτικτητα την πολιτικ των συγκεκριμνων ιστοσελδων γιατ μπορε να διαφρουν απ τις δικς μας πολιτικς και τους δικος μας ρους.
  1. Στη περπτωση που δεν επιθυμετε το προν που παραγγελατε, μπορετε να το επιστρψετε σε χρονικ διστημα 15 ημερν απ την ημερομηνα αγορς του, η οποα αναγρφεται στην απδειξη αγορς / τιμολγιο. Τα προντα πρπει να επιστρφονται σε ριστη κατσταση (χωρς να χει παραβιαστε η αρχικ συσκευασα), πλρη και χωρς φθορς. Η συσκευασα του προντος να εναι αυτ που κανονικ συνοδεει το προν και να εναι σε ριστη κατσταση. Λγω της ιδιατερης φσης του προντος δεν μπορον να πραγματοποιηθον επιστροφς στα προφυλακτικ πως και στη σειρ Durex play vibrations. Σε αυτ τη περπτωση, δεν επιστρφονται τα ξοδα αποστολς που καταβλλατε για την αποστολ του προντος. Πρσθετα σας βαρνουν τα ξοδα αποστολς του προντος προς το durexstore.
  2. Σε λες τις περιπτσεις στις οποες λανθασμνα και με υπαιτιτητα του www.durexstore.gr πουλθηκαν προντα (λθος στην παραγγελιοληψα, στην τιμολγηση, στην αποστολ κλπ. Σε αυτ την περπτωση, ο πελτης οφελει ετε να μην αποδεχτε την παραλαβ του προντος εξ αρχς, να ζητσει την επιστροφ του, την δια την επμενη εργσιμη ημρα της παρδοσης αφο χει παραλβει. Τα προντα πρπει να επιστρφονται σε ριστη κατσταση (χωρς να χει παραβιαστε η αρχικ συσκευασα), πλρη και χωρς φθορς. Η συσκευασα του προντος να εναι αυτ που κανονικ συνοδεει το προν και να εναι σε ριστη κατσταση.
  3. Σε λες τις περιπτσεις στις οποες με υπαιτιτητα του DurexStore πουλθηκαν προντα κακς ποιτητας (κατεστραμμνα κατ την μεταφορ, με κακ συσκευασα κ. λ. π.). O πελτης οφελει ετε να μην αποδεχτε τη παραλαβ του προντος εξ’ αρχς, να ζητσει την επιστροφ του, την δια την επμενη εργσιμη ημρα της παρδοσης. Τα προντα πρπει να επιστρφονται στην κατσταση που παρελφθησαν απ τον πελτη. Σε περπτωση που δεν επιστραφον την δια την επμενη εργσιμη, ττε το DurexStore χει το δικαωμα να μην αποδεχτε την ποια επιστροφ και συνεπς δε θα προβε σε αντικατσταση. Επιπλον σε περπτωση που ο πελτης δεν επιστρψει το προν ττε, δε θα του σταλε νο προν για αντικατσταση και θα πρπει ο πελτης να προβε σε να παραγγελα / αγορ.